Mbrojtja shëndetësore

 Mbrojtja shëndetësore është e përfaqësuar me tetë ambulanca për mbrojtje primare shëndetësore të shpërndara në tetë regjione të komunës sonë. Pajiisja e këtyre ambulancave është në nivel shumë të ulët dhe në të njëjtat mund të merret vetëm kontrollim shëndetësor primar pa mundësi tjera të përgjithshme kërkimore. Duke e marrë parasysh madhësinë e territorit, banorëve dhe shpërndarjen e tij, shkallën e pajisjes dhe kohëzgjatjen e punës e të njëjtave gjatë 24 orëve (vetëm 6 orë edhe atë paradite) është e pamjaftueshme, që do të thotë se në pjesën tjetër që mbetet, banorët mbeten pa mbrotje shëndetësore, respektivisht janë të detyruar që për problem më të vogël të drejtohen deri në Prilep.

      Komuna e Dollnenit bënë përpjekje për hapjen e një institucioni shëndetësor në pjesën qëndrore të komunës, i cili do të japë shërbime gjatë 24 orëve.

Ambulanca

  1. Ambulancë - Llazhan
  2. Ambulancë - Zhitoshe
  3. Ambulancë - Debresht
  4. Ambulancë - Ropotovë
  5. Ambulancë - Dollnen
  6. Ambulancë - Cërnilishtë
  7. Ambulancë - Desovë
  8. Ambulancë - Dupjaçan