Arsimi

    Arsimi fillor në komunën e Dollnenit është i përfhsirë në 7 (shtatë) shkolla fillore qendrore, në të cilat gjithej mësimin e ndjekin 1995 nxënës. Gjithashtu në këtë komunë funksionon edhe arsimi i mesëm në v.b. e Zhitoshes, në të cilin funksionojnë paralelet e disperzuara, (të shpërndara) të SHMK - gjimnazi "Drita,, nga Kërçova me mësim në gjuhën shqipe.
      Standardet elemntare për zhvillimi e procesit edukativo-arsimor janë të nivelit më të ulët duke i pasur parasysh kushtet nëpër shkolla, të cilët janë me objekte mjaf të vjetra, duke veçuar dhe disa prej tyre, të cilat janë në gjëndje tepër të vështirë. Mjetet ndihmëse për mësim janë të vjetra dhe të amortizuara. Pajisjet kompjuterike me përjashtim të disave prej tyre е paraqesin një hap të vogël edhe përkrah aksionit të fundit të Ministrisë për Arsim Kulturë dhe Shkencë të Republikës së Maqedonisë për kompjuterizimin e arsimit fillor me disa kompjuterë në çdo shkollë.

Shkollat fillore


 

1. SHF “Peco Daskalllot,, f. Dollnen.

 • Drejtor: Sllave Zdraveski
 • Tel.: +389(0) 48 453-125
 • 90 nxënës në 6 (gjshtë) paralele nga klasa e I-rë deri në klasën e VIII-të.

      SHFP “Peco Daskallot,, f. Vrançe

 • 6 nxënës në një paralele nga klasa e I-rë deri në klasën e V-të.
 • SHFP “Peco Daskallot,, f. Senokos

 • 17 nxënës në dy paralele nga klasa e parë deri në klasën e V-të nga klasa e  I-rë  deri në klasën e V-të.

        SHFP “Peco Daskallot,, f. Braillovë

 • 10 nxënës në një paralele nga klasa e I-rë deri në klasën e V-të.

       SHFP "PEco Daskalllot" - Bello Pole

 • 8 nxënës në një paralele nga klasa e I-rë deri në klasën e IV.

        SHFP "Peco Daskallot" - Zapollzhan

 • 15 nxënës në dy paralele nga klasa e I-rë deri në klasën e IV.

        Вкупно 146 ученици во 13 паралелки.

 

2. SHFQ "Vera Ciriviri-Trena" - Debresht

 • drejtor: Ajsha Muaremoska - Topalloska
 • Tel.: +389(0) 48 474-021
 • 346 nxënës në 24 paralele nga klasa e I-rë deri në klasëne VIII.                      Mësimi zhvillohet në gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke.

 

3. SHFQ "Gjorqe Petrov" - Ropotovë

picture0035-240px.jpg
 • Drejtor: Vera Petkoska
 • Tel.: +389(0) 48 475-271
 • 130 nxënës në 7 paralele nga klasa e I-rë deri në klasën e VIII-të.                                                 SHFP "Gjorqe Petrov" - Peshtalevë
 • 50 nxënës në 5 paralele nga klasa e I-rë deri në klasën e V-të.

        SHFP "Gjorqe Petrov" - Sarandinovë

 • 8 nxënës në 1 paralele nga klasa e I-rë deri në klasën e VIII-të.

       Gjithsej në këtë shkollë ka 188 nxënës në 13 paralele.

 4. SHFQ "Liria" - f. Zhitoshe

 • Drejtor: Satki Mersimi
 • Tel: +389(0) 48 473-267
 • 351 nxënës në 21 paralele nga kalsa e I-rë deri në klasëne  Viii-të.

        SHFP "Liria" - Llokven

 • 16 nxënës në 1 paralele nga klasa e I-rë deri në klasën e IV.

        Gjithsej në këtë shkollë ka 367 nxënës në 22 paralele.

       Mësimi zhvillohet në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe.

 

5. ЦОУ `` Мирче Ацев `` - Лажани

 • в.д.директор: Ајрис Муриќ
 • тел.: +389(0) 48 473-262
 • 284 ученици во 16 паралелки   од  I  до  VIII  одделение

 

6. ЦОУ `` Пере Тошев `` - Десово

 • директор: в.д. Афедин Авмедоски
 • тел.: +389(0) 48 454-271
 • 191 ученик во 13 паралелки   од  I   до   VIII   одделение

        ПОУ `` Пере Тошев `` - Дупјачани

 • 34 ученици во 3 паралелки   од   I  до  VIII   одделение

        ПОУ `` Пере Тошев `` - Дреновци

 • 13 ученици во 1 паралелка  од  I  до  IV   одделение

        ПОУ `` Пере Тошев `` - Небрегово

 • 8 ученици во 1 паралелка   од  I  до  IV  одделение

        Вкупно 246 ученици во 18 паралелки.

        Наставата се изведува на македонски и албански јазик.

 

7. ЦОУ `` Исмаил Ќемали `` - Црнилиште

 • директор: Севгани Ибрахими
 • тел.: +389(0) 48 459-039
 • 331 ученик во 17 паралелки  од  I  до  VIII   одделение

        ПОУ `` Исмаил Ќемали `` - Костинци

 • 13 ученици во 3 паралелки   од  I  до  VIII  одделение

        ПОУ `` Исмаил Ќемали `` - Гостиражни

 • 10 ученици во 1 паралелка   од  I  до  IV  одделение

        ПОУ `` Исмаил Ќемали `` - Секирци

 • 24 ученици во 2 паралелки  од  I  до  IV  одделение

        Вкупно 378 ученици во 23 паралелки.

        Наставата се изведува на македонски и албански јазик.