Здравствена заштита

     Здравствената заштита е застапена со осум здравствени амбуланти за примарна здравствена заштита распоредени во осум региони од нашата општина. Опременоста на овие амбуланти е на доста ниско ниво и во истите може да се добие само примарен здравствен преглед без можност за основни испитувања. Имајќи ја во предвид големината по територија и жители и нејзината распространетост, степенот на опременост и работното време на истите во текот на 24 часа (само 6 часови и тоа пред пладне), е недоволен, што значи во останатиот дел граѓаните се без здравствена заштита, односно приморани се за најмала потреба да одт во Прилеп.
      Општина Долнени прави напори за отварање на една здравствена установа во централниот дел на општината која ќе пружа услуги во текот на 24 часа.

Амбуланти

  1. Амбуланта – Лажани
  2. Амбуланта – Житоше
  3. Амбуланта – Дебреште
  4. Амбуланта – Ропотово
  5. Амбуланта – Долнени
  6. Амбуланта – Црнилиште
  7. Амбуланта – Десово
  8. Амбуланта – Дупјачани