• Нови проекти на Градоначалникот Г-ин УРИМ ИБЕСКИ

  Image

  Нови проекти на Градоначалникот Г-ин Урим Ибески

 • Одредување на пазарната вредност на недвижниот имот

  Image

  Пример на одредување на пазарната вредност на недвижен имот во н.м. Долнени

 • Нова патна инфраструктура во општина Долнени

  Image

  Изградени нови локални патишта: Костинци-ж.с.Слепче и Сенокос-Мало Мраморани

 • Избран нов Градоначалник

  Image

  Избран нов Градоначалник на општина Долнени

 • Општина Долнени со поддршка за иницијатива на младите

  Image

Loading...

 

ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД              на општина Долнени за 2024 - 2025

Општина Долнени го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад

Општина Долнени го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад кој ќе претставува главен патоказ при решавање на проблемите со отпадот, но и алатка за изнаоѓање финансиски средства за имплементација на предвидените активности.

Општина Долнени ќе ги ангажира сите ресурси за реализација на мерките и активностите, за нивното практично спроведување да претставува најдобра промоција на општината како урбана и еколошки одржлива средина, која нуди услови за подобро живеење и почитување на правата за здрава и чиста животна средина.

Овој план ќе биде продолжување на напорите за воспоставување соработка со невладини организации кои работат во полето на екологијата, реализација на еколошки акции и обуки на најмладите за подигнување на јавната свест кај населението и стекнување навики на грижа за животната средина. Локалниот акциски план ќе придонесе за јакнење на капацитетите за намалување на создавањето отпад и следење на целокупната патека на движење на отпадот, од создавање до депонирање.

Локалниот акциски план го подготви работна група составена од членови на општинската администрација и јавното комунално претпријатие, со поддршка од SALAR International и Шведската агенција за меѓународен развој.

Планот е достапен на следниот линк: Локален акциски план за управување со отпад 2024 - 2025

           

                               Решение за одобрена планска програма за                     УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Г1.1 – Градби и постројки за површински копови, КО Небрегово Општина Долнени

Решение за именување на ВД Директор во ЈКП Долнени

Решение за разрешување на ВД Директор во ЈКП Долнени        

За потребите на Проектот за поврзување на локални патишта кој е финансиран со средства од Светска Банка, општина Долнени има аплицирано со под-проект за Реконструкција на локалните делници “2“ и “3“ во н.м. Лажани и делница “1“ во н.м. Житоше во Општина Долнениза што е изготвена Контролна Листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА), согласно Стандардите за животна средина и социјални аспекти на Светска Банка.

 

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

 

Асфалтирање на локален пат Костинци-Долгаец-Маргари

Нови проекти на Градоначалникот Г-ин УРИМ ИБЕСКИ (видео)

Прва награда за проектот "Најдобри практики"


За граѓани кои има одреден вид и степен на попреченост

 

Координатор за родова еднаквост

 Решение за назначување на координатор за родова еднаквост