Соопштение за јавноста: Од 01.06.2013 г. започна електронско издавање на Одобренија за градење (www.gradezna-dozvola.mk)***ПОВИК за идеи за креирање на буџетот на општина Долнени за 2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Младите од Долнени организираа акција за разубавување на училишниот двор по повод Денот на младите

  Image

  Младите од Долнени организираа акција за разубавување на училишниот двор по повод Денот на младите

 • Одредување на пазарната вредност на недвижниот имот

  Image

  Пример на одредување на пазарната вредност на недвижен имот во н.м. Долнени

 • Нова патна инфраструктура во општина Долнени

  Image

  Изградени нови локални патишта: Костинци-ж.с.Слепче и Сенокос-Мало Мраморани

 • Избран нов Градоначалник

  Image

  Избран нов Градоначалник на општина Долнени

 • Општина Долнени со поддршка за иницијатива на младите

  Image

Loading...

 

Ј А В Е Н    П О В И К

за пријавување на штета од елементарна непогода

 Општина Долнени ги повикува граѓаните кои имаат материјални штети предизвикани од елементарни непогоди кои ја зафатија територијата на општината во изминатите денови, да ги пријавуваат истите до Комисијата за штети формирана од Градоначалникот Урим Ибески.

Комисијата за штети при општина Долнени е формирана на ден 23.08.2022 година и од истиот ден е на терен и врши увид и процена на настанатите штети.

Пријавувањето на штета од елементарна непогода – пополнето со бараните податоци  и документи се доставува до архивата на општина Долнени  или може да се преземе на од веб страната на општината www.opstinadolneni.gov.mk .

Покрај барањето секој барател треба да достави:

 • копија од лична карта со изјава за користење на личните податоци потпишана од барателот;
 • копија од трансакциска сметка;
 • доказ за основ на користење на земјиштето за насадите ( копија од решение за запишување на земјоделско стопанство во Единствениот регистар на земјоделски стопанства издадено од МЗШВ; копија од имотен лист; копија од договор за закуп ).
 • ПРИЈАВА ( на архива или од веб страна)
 • ИЗЈАВА за штети( на архива или од веб страна)

Пријавувањето на штетите може да се врши од 24.08.2022 година.

За сите дополнителни информации  може да се обратите на тел. 048/456-210 или 078/328-959.

Комисија за процена на штети од

елементарни непогоди

на Општина Долнени

 

TH I RR J E  P U B L I K E

për paraqitjen e dëmit të shkaktuar nga fatkeqësitë natyrore

Komuna e Dollnenit u bën thirrje të gjithë qytetarëve që kanë dëme materiale të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore që e kapën territorin e komunës së Dollnenit në ditët paraprake, që t’i paraqesin dëmet deri te Komisioni për vlerësimin e dëmeve, i formuar nga ana e Kryetarit të komunës z. Urim Ibeski.

Komisioni për vlerësimin e dëmeve është formuar më datë 23.08.2022 dhe po nga e njëjta ditë është në teren dhe bën këqyrjen dhe vlerësimin e dëmeve të shkaktuara.

Paraqitja e dëmit nga fatkeqësitë natyrore, e plotësuar me të dhënat dhe dokumentet e kërkuara dorëzohet në arkivin e komunës së Dollnenit. Fletëparaqitja-kërkesa mund të merret nga ueb-faqja e komunës www.opstinadolneni.gov.mk

Përveç kërkesës, çdo parashtrues i kërkesës duhet të dorëzoj edhe:

- kopje nga letërnjoftimi me deklaratë për shfrytëzimin e të dhënave personale e nënshkruar nga vet parashtruesi i kërkesës;

- kopje nga llogaria bankare;

- dëshmi për bazën e shfrytëzimit të tokës për të mbjellat (kopje nga aktvendimi për regjistrimin e ekonomisë bujqësore në Regjistrin unik të ekonomive bujqësore nga MBPU; kopje të fletë-pronësisë; kopje nga kontrata e qirasë).

Fletëparaqitja (nga arkivi i komunës ose ueb-faqja e komunës).

Deklarata për dëmet (nga arkivi i komunës ose ueb-faqja e komunës)

Paraqitja e dëmeve mund të bëhet nga data 24.08.2022.

Për të gjitha informatat shtesë mund të drejtoheni përmes tel: 048/456-210 ose 078/328-959.

Komisioni për vlerësimin e dëmit nga fatkeqësitë natyrore të Komunës së Dollnenit.


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г1.9-ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА БИОГОРИВО (ДО 1MW) И E1.13- ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (ДО 10MW), НА КП 16/1, KP 16/2, KP 16/3, KP 16/6-дел, КП 835, КП 836 и КП 839/1, КО ЗАПОЛЖАНИ - ОПШТИНА ДОЛНЕНИ


Годишен план за инспекциски надзор за 2020 година

Прва награда за проектот "Најдобри практики"


Б - ИСКЗ Дозволи

 Издадена Б-интегрирана еколошка дозвола - БИАНКО ХЕРАКЛЕА-Скопје

 

За граѓани кои има одреден вид и степен на попреченост

 

Координатор за родова еднаквост

 Решение за назначување на координатор за родова еднаквост