1. Programe

    -Programe për ndërtimin dhe rikonstruimin e ujësjellësve lokal, kanalizimeve, shtretërve të lumenjve dhe kanaleve për pastrim në vendbanimet e komunës së Dollnenit-2010.  

    -Programe për ndërtimin, rikonstruimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve lokale, rrugicave dhe urave në komunën e Dollnenit  për vitin 2010.
 
    -Programe për mirëmbajtjen e ndriçimit të rrugicave nëpër vendbanimet e komunës së Dollnenit -2010.  

Programe për rregullimin e tokës në territorin komunës së Dollneit për vitin 2010.

   -Programe për përpunimin e plan dokumentacionit urbanistik në komunën e Dollnenit për vitin 2010.

     Programi për mirëmbajtjen dimërore për vitin 2014/2015.