Infrastruktura

Furnizim me uji

     Në komunë kalonë ujisjellësi regjional ,,Studençica'' dhe një pjesë  të mirë të vendbanimeve problemin me ujifurnizim e kanë zgjedhë me ndërlidhjen në këtë sistem edhe atë rreth 80% prej vendbanimeve, rreth 15% nga vendbanim,et po furnizohem me uji ngas puset artere, i cili uji është i cilësisë së ndryshueshëm respektivisht me ndotje të shpeshtë, 3% po furnizohen me uji nga burime malore kurse 2% të vendbanimeve nuk ka organizim   të furnizimit me uji.

Mënyra e furnizimit me uji
%
Studençica (uji i pastërt)
80
Puse artere (jo i pastërt)
1
Burime natyrore (jo i pastërt)
3
Nuk ka furnizim të ujit
2

 

Kanalizim

     Komuna e Dollnenit errdhi në përfundim se kemi problem serioz me çregullimin e mjedisit ekologjik, gjegjësisht në vendbanimet më të mëdhenj ku ujërat fekale dhe të ndotura (të zeza) krijojnë katastrofë ekologjike. Për atë qëllim u përpunua sdudim i arrdhëshëm për zgjedhjen e problemit me ujërat e zeza në nivel të komunës. Vëllimi i problemit solli deri te ajo që për vendbanimet më të mëdha të përpunohet dokumentacion teknik i plotë me mjete të parapara për implementimin fillestar të Planit lokal ekologjik Aksionar (PLEA), edhe atë  për vendbanimet Debresht, Llazhan, Ropotovë, Cërnilishtë, Desovë dhe Dollnen. Me ndihmëne BE nëpërmjet programës KARDS projekti është realizuar plotësisht për rrjetin e kanalizimit në v.b Debresht, kurse u fillua me realizimin e projektit për rrjetin e kanalizimit në v.b Llazhan.

 

Цврст отпад

      До формирањето на ЕЛС општина Долнени, не се превземени никакви мерки за организирано изнесување на било каков одпад, но по согледување на проблемите од овој дел, општинските органи сериозно се зафатија со наоѓање начини за решавање на проблемот со отпадот во општината и во тие рамки се направени две времени прифатилишта за цврст комунален отпад кои беа финансирани со средства од проектот ЛЕАП за општина Долнени, односно од делот за почетна имплементација, финансирано преку (ГТЗ) Германско Друштво за техничка соработка на Владата од Сојузна Република Германија.
Во моментов општинските органи и Јавното комунално претпријатие се ангажирани со реализација на планот и програмата за отпочнување со организирано изнесување на цврстиот комунален отпад од населените места во општината. Отпадот во нашата општина е од различен тип односно состав, и тоа:

 

Вид на отпад
%
Пластика
60
Метални отпадоци
20
Стакло
10
Останато
10