OJQ Lokale

 

Në Komunën e Dollnenit OJQ aktive janë këto:

 

    • OJQ  "Multi Kultura"-Desovë
    • OJQ  "Mendimi"-Cërnilishtë
    • OJQ  "Shoqata multietnike për të gjitha moshat"-Cërnilishtë
    • OJQ  "MEZMOD"-Zhitoshe
    • OJQ  "Humanitet ndaj të rinjve"-Desovë