Локални НВО

Во општина Долнени активни се следните НВО организации: