Ekonomia

Bujqësia

    Popullsia në komunën e Dollnenit merret me bujqësi edhe atë 54 % të popullsisë aktive, ku si kultura më të përfaqësuara janë ajo e duhanit dhe drithrat.

Ecdhe pse si degë ekonomike kryesore është bujqësia në komunën e Dollnenit nuk ka në numër të mjaftueshëm mikroakumulacione dhe sisteme për ujitje shkaku i të cilëve gjatë periudhave të thatësirave dukshëm zvogëlohen produktet nga kulturat bujqësore, respektivisht bujqësia në komunën tonë ende ka karakter ekstenziv duke dashtur që ne edhe në atë drejtim të bëjmë hapa që të kalojë në bujqësi intensive.

 Popullata e Dollnenit kryesisht meret me bujqësi edhe atë 54% të banorëve aktiv, ku si kulturë më e përfaqësuar është prodhimtai i duhanit dhe kulturat e drithrave.
 Edhe pse degë kryesore ekonomike në këtë komunë është bujqësia, përsëri mungojnë kushtet elementare për zhvillimin e saj duke përfshirë këtu mungesën e mikroakumulacioneve të vogla dhe sistemeve për ujitje. Mungesa e kësaj infrastrukture në kushte të thatësirave dukshëm e zvogëlon produktivitetin e kulturave bujqësore, respektivisht bujqësia në komunën tonë ende ka karakter ekstenziv e ne në këtë drejtim duam që të bëjmë tentime që ajo të kalojë në bujqësi intensive. 


Blegtoria

    Сточарството во општината е застапено со 24% и тоа со 8 000 грла крупен добиток и  20 000 ситен добиток. Порано многу повеќе било застапено, но со миграциите село град и овој фонд на жива стока е скоро преполовен. Но во последно време сточниот фонд се наголемува. Овде посебно треба да се нагласи дека и условите за одгледување на добиток се доста поволни особено во повисоките реони, а исто така здравата и незагадена животна средина даваат одлични можности за развој на оваа стопанска гранка.
Посебен проблем претставуваше непостоењето на сточен пазар каде граѓаните од општината ќе можат да ги продаваат своите производи. За таа цел општината изготви проект, утврди локација и со помош на невладината организација АМПЕП со донација од шведската влада, изгради еден таков објект “Сточно пазариште“ во н.м. Дебреште каде и порано имало таков пазар.

 

Приватен сектор

     Приватниот сектор е застапен со 10% од кои најбројни се колонијални продавници и ситни услужни дејности.
Во општината постојат и доста стопански објекти и тоа земјоделски комбинат, рибници, живинарска фарма, кланица, ладилник, штали за одгледување на крупен добиток, но сите тие работат со многу мал капацитет се заради отежнатиот пласман на производите и сложените услови на стопанисување.