Ndërrmarjet publike komunale

NPK "Dollneni,, - Dollnen
7504, Dollnen
Tel./Faks: +389(0)48 453-320; 070 783-544

Drejtor: Z-tri Pece Vajgaleski

     Ndërrmarja komunale publike në komunën e Dollnenit është e formuar para shumë viteve, e cila ballafaqohet me shumë probleme në funksionimin e vet përshkak të mungesës së mjeteve finansiare dhe paisjeve teknike.
     Gjatë kryerjes së detyrave të saja NKP- "Dollneni,, shfrytëzon shërbime të ofruara nga persona të ndryshëm fizik dhe juridik të teritorit të komunës dhe më gjërë, të cilat kanë pajisjet dhe mekanizimin e nevojshëm paraprakisht duke lidhur kontratë për bashkpunim.
     Rrjeti për furnizimin me ujë të pijshëm në komunën e Dollnenit është më i gjatë se 150 km dhe i njëjti është me pajisje të dobëta teknike, kështu që këto kushte e bëjnë punën edhe më të vështirë për të ekonomizuar me këtë rrjet. Me problemin e njëjtë hasen probleme në përfshirjen dhe organizimin e bartjes së mbeturinave të ngurta në terrritorin e komunës së Dollnenit.