Rregullorja 

 

 

STATUTI I KOMUNËS SË DOLLNENITshkarko PDF

Urbanizëm

Kërkesë për lëshimin e ekstraktit për plan – Shkarko PDF

Kërkesë për vendim për kushtet e lokacionit – Shkarko PDF

Kërkesë për Leje për ndërtim – Shkarko PDF

Kërkesë për mihje nëmes të rrugës dhe rrugicës lokale - shkarko PDF

Procedurë për plotësimin e projektit bazë me aneks të projektit bazë. 

Procedurë për verifikimin e projektit themelor (për ndërtime, për të cilat nuk nevojitet leje për ndërtim).

Procedurëpër lëshimin e lejes për adoptim me ndryshim të qëllimit për ndërtim.

Procedurë për lëshimin e lejes për ndërtim të ri (duke përfshirë edhe aneks ndërtimin dhe mbindërtimin).

Procedurë për lëshimin e lejes për përjashtim.

Procedurë për lëshimin e vendimit për ndrimin e ndërtuesit.

Procedurë për realizimin e së drejtës për ankesë. 

Departamenti për administrimin e tatimeve.

 

Tatimi i blerjes së patundshmërive- shkarko PDF

Fletëparaqitje e plotësuar tatimi - qarkullimi i patundshmërive - shiko

Fletëparaqitje tatimi - tatim për trashëgimi dhe dhuratë - shkarko PDF

Fletëparaqitje tatimi të plotësuarа - trashëgim dhe dhuratë - shiko

Taksa administrative për vendim - fletëpagesë 

 (formulari PP 50)

Taksa administrative për çertifikatë

Fletëpagesë (Formulari PP 50)

Taksa administrative për shkresa-

Fletëpagesë (Formulari PP 50) 

Inspektorati

Kërkesa për lëshimin e licencave - shkarko PDF

Vendim për rend komunal - shkarko PDF

Informata të karakterit publik

Kërkesë pr qasje deri te informatat me karakter publik