Të realizuara

  1. Rikonstruimi i ndërtesës së komunës dhe blerja e paisjeve
     - Investitor: Komuna e Dollnenit
  2. Ndërrtimi i rrugës lokale-Rilevë
    -Investitor:Biroja për Zonat Ekonomikisht të Pazhvilluara 

  3. Ndërrtimin e rrugës lokale-Strovij
     -Investitor: Banka Botërore-USAID

   4. Ndërrtimi i rrugës lokale (Dollgaec-Margari-Kutleshevë)
  -Investitor: Komuna e Dollnenit dhe Fondi për Rrugë Magjistrale dhe Regjionale.

5.
Tamponimi i rrugicave (Sekirce-Peshtalovë-Strivij-Senokos-Dollnen-Llazhan-Llokven-Ropotovë-Debresht-Drenovc-Dupjaçan.
    -Investitor: Komuna e Dollnenit dhe Fondi për Rrugë Magjistrale dhe Regjionale

6.
Asfaltimi i rrugës lokale-Novosellan.
    -Investitor: Komuna e Dollnenit dhe Fondi për Rrugë Magjistrale dhe Regjionale

7.
Asfaltimi i rrugës regjionale-Desovë
    -Investitor: Fondi për rrugë Magjistrale dhe Regjionale dhe komuna e Dollnenit

8.
Qendra sportive (fushë futbolli) në v.b Llazhan dhe Zhitoshe
    -Investitor: Projekt për Zhvillimin e të Rrinjve dhe Fëmijëve 

9.
 Ndërtimi i shkollës në v.b Llazhan.
    -Investitor: USAID-i

10.
 Kanalizimi fekal në vendbanimin e Debreshtit dhe Zhitoshes.
      - Investitor: AERZH -Agjencioni Europian për Rikonstruim dhe Zhvillim.

11.
 Ndërtimi i ujsjellësit në v.b. e Dupjaçanit
      -Investitor: PSI (Programi Social Infrastrukturor)

 12. Ndërtimi i ujësjellësit Bello Pole-Vrançe-Sredorek.
-Investitor: Ministria e Bujqësisë, Pyjeve dhe Ekonomisë së Ujërave, QMBR, SIDA, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve dhe Buxheti i komunës së Dollnenit.

13.
 Rikonstruimi i gypit kryesor përques Therrtorja- Zapollzhan.

  -Investitor: SIP -programi.
14. Rikonstruimi i impiantit për ujë në f. Zhitoshe.

 -Investitor: Ministria për Transport dhe Lidhje.

15. Rikonstruimi i gypit kryesor përçues në v.b. Koshinë.
 -Investitor: Biroja për Territoret Ekonomikisht të Pazhvilluara
16. 
Hapja e pusit (bunarit) për ujësjellësin-Desovë.
17. Hapja e pusit (bunarit) për ujësjellësin në Zabërçan.
18. Kanalizim atomosferik-Llazhan.
       -Investitor: Fondi për Ujëra në Republikën e Maqedonisë
19. Ndërtimi i urës Zhitoshe-Llazhan.
      -Investitor:Fondi për Rrugë Regjionale dhe Magjistrale dhe komuna e Dollnenit.
20. Përpunimi i akteve të Përgjithshme për vendbanimet Desovë, Dollnen dhe Zapollzhan.
   -Investitor: Komuna e Dollnenit.
21. Përpunimi i projekteve për SHF "Mirçe Acev,, f. Llazhan dhe SHF "Peco Daskallot,,-f. Dollnen.
  -Investitor: Komuna e Dollnenit.
22. Kanalizimi fekal në vendbanimin e Llazhanit.
 -Investitor: Ministria për Transport dhe Lidhje e RM-së, Fondi për Ujërat i RM-së dhe komuna e Dollnenit.
23. Ndërtimi i objektit shkollor në vendbanimin e Cërnilishtës.
   -Investitor: Ministria për Arsim dhe Shkencë e Republikës së Maqedonisë.
24. Rikonstrumi i shkollës në vendbanimin e Peshtalovës.
  -Investitor: Ministria për Arsim dhe Shkencë e Republikës së Maqedonisë.
  -Investitor: SIP Programet
26. Ndërtimi i objektit shkollor në vendbanimin e Desovës.
  -Investitor: SIP programi dhe komuna e Dollnenit.

 Aktivitete aktuale

 Të planifikuara

1. Ndërtimi i kanalizimit fekal në vendbanimet e Dollnenit, Desovës, Ropotovës dhe Cërnilishtës.

2. Ndërtimi i ujësjellësve në vendbanimet e Rilevës, Slivjes dhe Mramoranit.

3. Ndërtimi i impianteve për ujë në vendbanimet e Llazhanit, Zapollzhanit dhe Novoselllanit.
    
4.
 Ndërtimi i rrugëve lokale në vendbanimet e Slivjes, Gorno Sellos dhe Zapollzhanit.

5. Rikonstruimi i rrugës lokale Dupjaçan - Desovë.

6. Asfaltim shtesë në rrugën regjionale Desovë - Braillovë në gjatësi prej 1.5 kilometrave.
  
7.
 Tamponimi i rrugicave lokale në vendbanimin e Braillovës, Bello Poles, Cërnilishtës, Dollgaecit, Margarit, Llazhanit dhe Zhitoshes.

8. Ndërtimi i urave lokale në vendbanimet Koshinë, Margari dhe Gostirazhni.