Реализирани

1. Реконструкција на општинската зграда и набавка на опрема
     - Инвеститор: општина Долнени

2.
Изградба на локален пат-Рилево
     - Инвеститор: Биро за стопански недоволно развиени подрачја

3.
Изградба на локален пат-Стровија
     - Инвеститор: Светска Банка-УСАИД

4.
Изградба на локален пат (Долгаец-Маргари-Костинци)
    - Инвеститор: Општина Долнени и Фонд  за магистрални и  регионални патишта

5.
Тампонирање на улици (Секирци-  Пешталево-Стровија-Сенокос-Долнени- Лажани-Локвени-Ропотово-Дебреште-  Дреновци-Дупјачани)
    - Инвеститор: Општина Долнени и Фонд за магистрални и  регионални патишта

6.
Асфалтирање на локален пат-Новоселани
    - Инвеститор: Општина Долнени и Фонд за магистрални и регионални патишта

7.
Асфалтирање на регионален пат-Десово
    - Инвеститор: Фонд за магистрални и регионални патишта и општина Долнени

8.
Спортски центар (игралиште) во н.м.Лажани и Житоше
    - Инвеститор: Проект за развој на деца и младина

9.
Изградба на училиште во н.м. Лажани
    - Инвеститор: УСАИД

10.
Фекална канализација во н.м. Дебреште и Житоше
      - Инвеститор: КАРДС-Европска агенција за реконструкција и развој

11.
Изградба на водовод во н.м. Дупјачани
      - Инвеститор: СИП (Социјална Инфраструктурна Програма)

12.
Изградба на водовод Бело Поле- Вранче-Средорек
      - Инвеститор: Министерство за  земјоделство, шумарство и водостопанство, МЦМС, СИДА, Министерство за транспорт и  врски и Буџет на општина Долнени

13.
Реконструкција на Главен цевовод Кланица-Заполжани
      - Инвеститор: С И П-програма

14.
Реконструкција на резервоар Житоше
      - Инвеститор: Министерство за транспорт и врски

15.
Реконструкција на Главен цевовод во н.м. Кошино
      - Инвеститор: Биро за стопански недоволно развиени подрачја

16.
Бушење на бунар за водовод - Десово

17.
Бушење на бунар за водовод- Забрчани

18.
Атмосферска канализација (Лажани)
     - Инвеститор: Фонд за водите на РМ

19.
Изградба на мост (Житоше-Лажани)
      - Инвеститор: Фонд за магистрални и регионални патишта и општина Долнени

20.
Изработка на Општи акти за н.м.  Десово, Долнени, Заполжани
      - Инвеститор: Општина Долнени

21.
Изработка на проекти за ОУ“Мирче Ацев“-Лажани и ОУ“Пецо Даскалот“-Долнени
      - Инвеститор: Општина Долнени

22.
Фекална канализација во н.м. Лажани
      - Инвеститор: Министерство за  транспорт и врски на РМ, Фонд за водите на РМ и   општина Долнени

23.
Изградба на училиште во н.м.Црнилиште
     - Инвеститор: Министерство за образование и наука на РМ

24.
Реконструкција на училиште во   н.м. Пешталево
     - Инвеститор: Министерство за образование и наука на РМ

25.
Доградба на училиште во н.м. Ропотово
     - Инвеститор: СИП програма

26.
Изградба на училиште во н.м.Десово
     - Инвеститор: СИП програма и О.Долнени

 

Тековни активности

1.  

 

Планирани

1. Изградба на фекална канализација во н.м. Долнени, Десово, Ропотово и Црнилиште

2. Изградба на водоводи во н.м.Рилево, Сливје и Мраморани

3.
Изградба на резервоари за вода во н.м. Лажани, Заполжани и Новоселани
    
4.
Изградба на локални патишта во н.м.Сливје, Горно Село и Заполжани

5. Реконструкција на локален пат Дупјачани - Десово

6. Доасфалтирање на регионалниот пат Десово-Браилово во должина од 1,5 км
  
7.
Тампонирање на локални улици во н.м. Браилово, Бело Поле, Црнилиште,    Долгаец, Маргари, Лажани и Житоше

8. Изградба на локални мостови во н.м.Кошино, Маргари и Гостиражни