Соопштение за јавноста: Од 01.06.2013г. започна електронско издавање на Одобренија за градење (www.gradezna-dozvola.mk)***НОВ ПРОЕКТ на ЗГ Хуманост кон младите-Услов за подобар живот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Општинска администрација

 СЕКРЕТАР на општина Долнени

Г-дин УРИМ ИБЕСКИ

 • Тел./раб.: +389(0)48 453-210 (локал 104); 453-343
 • Тел./моб.: +389(0)78 256-256
 • e-mail: urimibeski@hotmail.com
 

 

ОДДЕЛЕНИЈА
 
Одделение за правни, општествени и јавни дејности
 
Раководител:
 
Г-дин Зоран Здравески  дипл.прав.
 • Тел./раб.: +389(0)48 453-210 (локал 103)
 • Тел./моб.: +389(0)71 383-425
 • e-mail: info@opstinadolneni.gov.mk

 

Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и локален економски развој
 
Раководител:
 
Г-
 • Тел./раб.: +389(0) 48 453-210 (локал 109)
 • Тел./моб.: +389(0) 71
 • e-mail: info@opstinadolneni.gov.mk

Одделение за финансирање и буџет
 
Раководител:
 
Г-ѓа Соња Ѓорѓиоска  дипл.екон.
 • Тел./раб.: +389(0)48 453-210 (локал 116)
 • Тел./моб.:+389(0) 71 383-426
 • e-mail: finance@opstinadolneni.gov.mk

Виш референт за пресметка на плати и благајнички работи:

Г-ѓа Нурхан Јашар

 • Тел./раб.: +389(0) 48 453-210 (локал 116)
 • Тел./моб.: +389 (0) 70 894-884

Виш референт за пресметка на плати и благајнички работи:

Г-дин Омер Муриќ

 • Тел./раб.: +389(0) 48 453-210 (локал 116)
 • Тел./моб.: +389 (0) 70 212-920

 

Одделение за даноци, такси, надоместоци и за други приходи на општината

Раководител:

Г-дин Ацо Алексоски  дипл.екон.

 • Тел./раб.: +389(0) 48 453-210 (локал 108)
 • Тел./моб.: +389(0) 70 366-913

Соработник за евидентирање на даноци и такси:

Г-ѓа Сајда Мујовиќ  дипл.прав.

 • Тел./раб.: +389(0) 48 453-210 (локал 108)
 • Тел./моб.: +389(0) 71 787-674
 • e-mail: dolneni_opstina@yahoo.com ; sajda_anisa@hotmail.com


Одделение за локален економски развој

Раководител:

Г-дин Жарко Маркоски  дипл.ел.инж.

 • Тел./раб.: +389(0)48 453-210 (локал 103)
 • Тел./моб.:+389(0)70 742-319 

Помлад соработник:

Г-дин Еркан Ајдароски 

 • Тел./раб.: +389(0)48 453-210 (локал 112)
 • Тел./моб.:+389(0)78 328-959

 

Одделение за инспекциски надзор-инспекторат

Раководител:

Г-дин Сатки Мифтароски - виш инспектор

 • Тел./раб.: +389(0)48 453-210 (локал 110)
 • Тел./моб.:+389(0)70 208-862

 

Одделение за управување со човечки ресурси

Раководител:

Г-дин Ќанија Алиоски

 • Тел./раб.: +389(0)48 453-210 (локал 112)
 • Тел./моб.:+389(0)71 383-420