Соопштение за јавноста: Од 01.06.2013 г. започна електронско издавање на Одобренија за градење (www.gradezna-dozvola.mk)***ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ФОНТ ЗА СИТЕ ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ОД МИОА***ПОВИК за идеи за креирање на буџетот на општина Долнени за 2022г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Општинска администрација

 СЕКРЕТАР на општина Долнени
Г-дин
 • Тел./раб.: +389(0)48 453-210
 • Тел./моб.: +389(0)
 • e-mail:
 

 ОДДЕЛЕНИЈА

 Одделение за правни, општествени и јавни дејности
 Раководител:
 Г-дин Зоран Здравески  дипл.прав.
 • Тел./раб.: +389(0)48 453-210
 • Тел./моб.: +389(0)71 383-425
 • e-mail: info@opstinadolneni.gov.mk

Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и локален економски развој

 Горан Нинески
 • Тел./раб.: +389(0) 48 453-210
 • Тел./моб.: +389(0) 70 320 383
 • e-mail: info@opstinadolneni.gov.mk
Кемал Ибраимоски-самостоен референт
Тел./раб:  +389 (0) 48 453-210
 
 
Одделение  за инспекциски надзор

Раководител: Г-ин Сатки Мифтароски

Тел./на работа: +389 (0) 453-210
Тел./мобилен: +389 (0) 70 208 862
 
Референт: Руждија фератоски-општински редар
Тел./на работа:  +389 (0) 453-210
Тел./мобилен:    +389 (0) 75 251 068
 
Референт: Ермин Сулејманоски-општински редар
Тел./на работа:        +389 (0) 48 453 210
Тел./мобилен:           +389 (0) 70 706 274
 
Помлад референт: Г-н Јасмин Хасановиќ

Тел./на работа:         +389(0) 48 453 210

Тел./мобилен:           +389 (0) 70 208 700

        
Овластен Градежен инспектор

Г-дин Јасмин Тариќ

 • Тел./раб.: +389(0) 48 453-210
 • Тел./моб.: +389 (0) 70 328-301
 
Одделение за финансирање и буџет
 Раководител:
 Г-ѓа Соња Ѓорѓиоска  дипл.екон.
 • Тел./раб.: +389(0)48 453-210
 • Тел./моб.:+389(0) 71 383-426
 • e-mail: finance@opstinadolneni.gov.mk
Виш референт за пресметка на плати и благајнички работи:

Г-дин Омер Муриќ

 • Тел./раб.: +389(0) 48 453-210
 • Тел./моб.: +389 (0) 70 212-920

Г-дин Омер Демески

 • Тел./раб.: +389(0) 48 453-210
 • Тел./моб.: +389 (0) 70 491-488
 
Одделение за даноци, такси, надоместоци и за други приходи на општината
Раководител:
Г-дин Ацо Алексоски  дипл. економист
 • Тел./раб.: +389(0) 48 453-210
 • Тел./моб.: +389(0) 70 366-913
Соработник за евидентирање на даноци и такси:

Г-ѓа Сајда Мујовиќ  дипл.прав.

 • Тел./раб.: +389(0) 48 453-210
 • Тел./моб.: +389(0) 71 787-674
 • e-mail: dolneni_opstina@yahoo.com ; sajda_anisa@hotmail.com

Одделение за локален економски развој
Раководител:
Г-дин Жарко Маркоски  дипл.ел.инж.
 • Тел./раб.: +389(0)48 453-210
 • Тел./моб.:+389(0)70 742-319 
Помлад соработник:
Г-дин Еркан Ајдароски 
 • Тел./раб.: +389(0)48 453-210
 • Тел./моб.:+389(0)78 328-959 

 

Одделение за управување со човечки ресурси
Раководител:
Г-дин Ќанија Алиоски
 • Тел./раб.: +389(0)48 453-210
 • Тел./мобилен   +389 (0) 71383420

 

Одделение за Јавни дејности

Раководител:   Г-ѓа Ајше Муаремоска-Топалоска
Тел./на работа      +389 (0) 48 453 210  
тел./мобилен        +389 (0) 78 239 872
 
Советник за образование, култура и спорт
Г-н Емран Ќамилоски
Тел./раб:  +389 (0) 48 453 210
Тел./моб:   +389 (0) 
 
Самостоен референт за образование, култура и спорт
Г-н Билал Каришик
Тел./на работа      +389 (0) 48 453 210 (локал 109)
Тел./мобилен        +389 (0) 71 383 420

 

Советник за превод од албански на македоснки јазик и обратно
Г-н Музафер Исљами
Тел./на работа:        +389 (0) 48 453 210 
Тел./ мобилен:         +389 (0) 70 867 130