Утврдување на пазарна вредност на недвижен имот

Предмет на проценка е недвижен имот (куќа, помошна просторија, гаража и двор) во н.м.Долнени, изграден со одобрение во 2009г. Објектот е изграден по американски модел-стил на градба, со фасада на предниот дел од фугиран камен, останатиот дел е класична фасада, дрвена кровна конструкција, покрив од пластифициран лим, ПВЦ столарија, влезна блиндор врата, внатрешен подна подлога од дабов паркет и санитарни делови со класични керамички плочки.

dscn1082.jpg

dscn1084.jpg

Нето корисна површина на просторот за домување изнесува 215м2 , помошни простории 33м2 и гаража 40м2 , односно се вкупно 288м2 .

dscn1087.jpg

dscn1094.jpg

При утврдување на пазарната вредност на недвижностите земена е предвид градежната вредност на објектот. Проценката е изготвена со примена на статичкиот метод-трошковен модел, со кој се утврдува градежната вредност на објектот.

dscn1088.jpg

dscn1089.jpg

dscn1092.jpg

dscn1093.jpg