Соопштение за јавноста: Од 01.06.2013 г. започна електронско издавање на Одобренија за градење (www.gradezna-dozvola.mk)***ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ФОНТ ЗА СИТЕ ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ОД МИОА***ПОВИК за идеи за креирање на буџетот на општина Долнени за 2022г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јавни комунални претпријатија

ЈКП "Долнени" - Долнени
7504, Долнени
Тел./Факс: +389(0)71-379-779;

Директор: Г-дин МИЛАИМ АМЕДИ

     Јавното Комунално Претпријатие во општина Долнени е формирано пред повеќе години, но и покрај тоа се соочува со доста проблеми во своето функционирање поради недостигот на финансиски средства и техничка опременост.
     При вршењето на своите дејности ЈКП-Долнени користи услуги од правни и физички лица на територијата на општината и пошироко, кои располагаат со опрема и механизација, сето со договор за соработка.
     Водоводната мрежа во општина Долнени е поголема од 150 км, а слабата техничка опременост на ЈКП ја прави тешка за одржување. Со истиот проблем е опфатен и обидот за организирано изнесување на цврстиот одпад.