Соопштение за јавноста: Од 01.06.2013 г. започна електронско издавање на Одобренија за градење (www.gradezna-dozvola.mk)***ПОВИК за идеи за креирање на буџетот на општина Долнени за 2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулатива

СТАТУТ НА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ - превземи PDF

ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА - превземи PDF

 

ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Урбанизам

Барање за извод од план - превземи PDF

Барање за прекоп преку локален пат-улица - превземи PDF

E - Одобрение за градење

 ПРАВИЛНИК за начинот на спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начин - превземи PDF

ПРАВИЛНИК за измена и дополнување на правилникот за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи - превземи PDF

Упатство за подносители на барања за системот за електронско издавање на одобрение за градење - превземи PDF

Упатство за институции за системот за електронско издавање на одобрение за градење - превземи PDF

 

 Упатство за добивање на одобрение за градење за објекти кои во рамки на ИПАРД програма се градат на градежно земјиште за кое е донесена урбанистичко-планска документација

 

Постапка за дополнување на основниот проект со анекс на основен проект 

Постапка за заверка на основен проект (за градби за кои не е потребно одобрение за градење)

Постапка за издавање на одобрение за адаптација со пренамена

Постапка за издавање на одобрение за новоградба (вклучително Доградба и Надградба)

Постапка за издавање на одобрение за отстранување

Постапка за издавање на решение за промена на градител

Постапка за остварување право на жалба

Одделение за администрирање на даноци

Даночна пријава - данок на промет на недвижности - превземи PDF

Пополнета Даночна пријава - промет на недвижности - види

 

Даночна пријава - данок на наследство и подарок - превземи PDF

Пополнета Даночна пријава - наследство и подарок - види

 

Административни такси за Решение - Уплатница (Образец ПП 50)

Административни такси за Уверение - Уплатница (Образец ПП 50)

Административни такси за поднесоци - Уплатница (Образец ПП 50)

 

Одлука за висина на комунална такса со тарифник

 Инспекторат

 Барање за издавање на лиценца - превземи PDF

Одлука за комунален ред - превземи PDF

Информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер