Соопштение за јавноста: Од 01.06.2013 г. започна електронско издавање на Одобренија за градење (www.gradezna-dozvola.mk)***ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ФОНТ ЗА СИТЕ ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ОД МИОА***ПОВИК за идеи за креирање на буџетот на општина Долнени за 2022г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулатива

СТАТУТ НА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ - превземи PDF

ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА - превземи PDF

 

ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

 

 ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ФОНТ ЗА СИТЕ ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ОД МИОА


ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ  

 

Урбанизам

Барање за извод од план - превземи PDF

Барање за прекоп преку локален пат-улица - превземи PDF

E - Одобрение за градење

 ПРАВИЛНИК за начинот на спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начин - превземи PDF

ПРАВИЛНИК за измена и дополнување на правилникот за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи - превземи PDF

Упатство за подносители на барања за системот за електронско издавање на одобрение за градење - превземи PDF

Упатство за институции за системот за електронско издавање на одобрение за градење - превземи PDF

 

 Упатство за добивање на одобрение за градење за објекти кои во рамки на ИПАРД програма се градат на градежно земјиште за кое е донесена урбанистичко-планска документација

 

Постапка за дополнување на основниот проект со анекс на основен проект 

Постапка за заверка на основен проект (за градби за кои не е потребно одобрение за градење)

Постапка за издавање на одобрение за адаптација со пренамена

Постапка за издавање на одобрение за новоградба (вклучително Доградба и Надградба)

Постапка за издавање на одобрение за отстранување

Постапка за издавање на решение за промена на градител

Постапка за остварување право на жалба

Одделение за администрирање на даноци

Даночна пријава - данок на промет на недвижности - превземи PDF

Пополнета Даночна пријава - промет на недвижности - види

 

Даночна пријава - данок на наследство и подарок - превземи PDF

Пополнета Даночна пријава - наследство и подарок - види

 

Административни такси за Решение - Уплатница (Образец ПП 50)

Административни такси за Уверение - Уплатница (Образец ПП 50)

Административни такси за поднесоци - Уплатница (Образец ПП 50)

 

Одлука за висина на комунална такса со тарифник

 Инспекторат

 Барање за издавање на лиценца - превземи PDF

Одлука за комунален ред - превземи PDF

Информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер