Соопштение за јавноста: Од 01.06.2013 г. започна електронско издавање на Одобренија за градење (www.gradezna-dozvola.mk)***ПОВИК за идеи за креирање на буџетот на општина Долнени за 2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализирани нови проект

Градоначалникот на општина Долнени Г-ин Џемил Ќамили отпочна со реализација на нови проекти на територијата на општина Долнени.

1. Нов пристапен пат до СОУ‘‘ПРЕРОДБА - РИЛИНДЈА‘‘ во н.м.Житоше

 pristapen-pat-do-gimnazija.jpg

gimnazija-2.jpg

gimnazija-3.jpg

 

2. Асфалтирање на локален пат - крак Гостиражни

1.jpg

2-gostirazni.jpg

3-gostirazni.jpg

 

3. Нов мост во н.н.Пешталево

nov-most-pestalevo.jpg

most-pestalevo.jpg

 
4. Нов мост во н.м.Житоше
nov-most-zitose.jpg
 
most-zitose-2.jpg
 
most-zitose-3.jpg
 
5. Тампонирање на пристапен пат до ПОУ‘‘Пецо Даскалот‘‘ во Бело Поле
tamponiranje-do-pou-peco-daskalo-belo-pole.jpg
 
belo-pole-tamponiranje.jpg
 
gradonacalnik-belo-pole.jpg
 
6. Тампонирање на улица во н.м.Житоше
tamponiranje-ulica-vo-zitose.jpg
 
tamponiranje-ulica-2-zitose.jpg
 
7. Тампонирање на улица во н.м.Дебреште
tamponiranje-ulica-debreste.jpg
 
tamponiranje-ulica-2-debreste.jpg
 
8. Тампонирање на улица во н.м.Лажани
tamponiranje-na-ulica-lazani.jpg
 
9. Доизградба на фекална канализација во н.м.Црнилиште
kanalizacija-crniliste.jpg
 
kanalizacija-2-crniliste.jpg