Соопштение за јавноста: Од 01.06.2013 г. започна електронско издавање на Одобренија за градење (www.gradezna-dozvola.mk)***ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ФОНТ ЗА СИТЕ ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ОД МИОА***ПОВИК за идеи за креирање на буџетот на општина Долнени за 2022г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Нови проекти на Градоначалникот Г-ин УРИМ ИБЕСКИ

  Image

  Нови проекти на Градоначалникот Г-ин Урим Ибески

 • Одредување на пазарната вредност на недвижниот имот

  Image

  Пример на одредување на пазарната вредност на недвижен имот во н.м. Долнени

 • Нова патна инфраструктура во општина Долнени

  Image

  Изградени нови локални патишта: Костинци-ж.с.Слепче и Сенокос-Мало Мраморани

 • Избран нов Градоначалник

  Image

  Избран нов Градоначалник на општина Долнени

 • Општина Долнени со поддршка за иницијатива на младите

  Image

Loading...

 

 

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

СООПШТЕНИЕ за ИПАРД 2021-2027

СООПШТЕНИЕ за ЈАВЕН УВИД

во Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена E 1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 1MW, на КП 533/4, КО Заполжани

ПРАШАЛНИК за патна инфраструктура во општина Долнени

Асфалтирање на локален пат Костинци-Долгаец-Маргари

Нови проекти на Градоначалникот Г-ин УРИМ ИБЕСКИ (видео)

Проектна програма  за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за објект со  намена E 1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани на  КП 2183, КП 2185/1, КП 2185/2, КП 2186, КП 2187, КП 2184 и КП 1414,  КО Ропотово, Општина Долнени

Урбанистички проект за инфраструктура за Нов 10 (20)kV кабелски вод и нова КБТС 10(20) /0,4kV; 400 (800) kVA во с. Дебреште (КО Дебреште) и (КО Дебреште – вон град) – Општина Долнени

Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена E 1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 1MW, на КП 533/4, КО Заполжани


Прва награда за проектот "Најдобри практики"


За граѓани кои има одреден вид и степен на попреченост

 

Координатор за родова еднаквост

 Решение за назначување на координатор за родова еднаквост